003 Possessive pronouns

There are many cases where a possessive pronoun needs to be recast in some other form, particularly where it acts as direct object of a verb:

Tento výčet deseti doporučení není jistě vyčerpávajici, ale jejich důsledné uplatnění vždy výrazně změnilo průbeh a předevšim výsledky pravidelných pořád sledovaných manažerských týmů.

This list of ten recommendations is by no means exhaustive, but the course and especially the results of regular meetings in the management teams under observation have always been significantly affected when they have been applied consistently.

Dnes obíhá v různých výškách na 550 satelitů. Pravděpodobnost jejich srážky s meteorem stoupá s jejich množstvím.

Up to 550 satellites are currently orbiting at various heights. The likelihood that one of them may collide with a meteor rises in proportion to their number.

označení provozované drahy a její popis,


designation and description of the track in operation,

Přehled a popis různých druhů ocunů, rostoucích ve Střední Asii, doplněny o stručný klíč k jejich určování a uvedení možností jejich pěstování i u nás.

A summary and description of various crocus species growing in Central Asia with a concise classification key for identifying them and an account of the opportunities for growing them here.

This problem can sometimes be dealt with by repetition of the subject:

podminka pro provozovatele drahy vydat vnitřní předpisy o organizování drahy, a zajistit jejich dodržování.

a condition for the track operator to issue internal regulations on the organization of the track and to ensure adherence to these regulations

In very formal texts, use of therein, thereon etc might be considered:

rekonstrukce dráhy nebo její částí 

reconstruction of the track or a part thereof.

Touto koncesní listinou se nahrazuje původní výše uvedená koncesní listina včetně jejích změn

This licence deed supersedes the above original licence deed including the amendments contained therein

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>