050 Czech verbless counterparts

Some examples of Czech counterparts to English verbal forms from the Intercorp parallel corpus involving participles or zero verb forms.

It was on his way back past them, clutching a large doughnut in a bag, that he caught a few words of what they were saying.

Když pak kolem nich procházel zpátky, v ruce sáček s velkou koblihou, zachytil několik slov z toho, co právě říkali.

Harry went back to the kitchen, still staring at his letter.

Harry se vrátil do kuchyně, oči ještě pořád upřené na svůj dopis.

The whole shack shivered and Harry sat bolt upright, staring at the door.

Celá chatrč se zatřásla a Harry se posadil zpříma, s pohledem upřeným na dveře.

Akira Sagimura had built an eastern wing to the house, comprising three large rooms, connected to the main body of the house by a long corridor, running down one side of the garden.

Akira Sagimura kdysi přistavěl východní křídlo se třemi velkými pokoji, spojené s hlavní budovou dlouhou chodbou podél zahrady.

His face was almost completely hidden by a long, shaggy mane of hair and a wild, tangled beard, but you could make out his eyes, glinting like black beetles under all the hair.

Tvář mu skoro úplně zakrývala dlouhá, ježatá hříva a divoké, štětinaté vousy, pod vším tím porostem se však daly rozeznat jeho oči, lesklé jako dva švábi.

He was ripping the paper off a gold wristwatch when Aunt Petunia came back from the telephone looking both angry and worried.

Právě strhával papír ze zlatých náramkových hodinek, když se teta Petunie vrátila od telefonu celá rozčílená a ustaraná.

“I know you haven’t,“ said Professor McGonagall, sounding half exasperated, half admiring.

“Já vím, že vy ho nemáte,“ řekla profesorka McGonagallová napůl podrážděně, napůl s obdivem.

Using a dark brown crayon, he drew on the lower part of the sheet a row of boxes.

Tmavě hnědou pastelkou načrtl na dolní část listu řadu krabic.
NOTE Use/using can be deployed for all kinds of Czech expressions of instrumentality…

From

A Centenary of English Studies at Charles University

Complex condensation — Vilém Mathesius, Josef Vachek, Jiří Nosek, and beyond.

Marketa Malá, Pavlina Šaldová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>